Heerenveen stelt Begroting 2024 voor met nadruk op financieel herstel

8 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Heerenveen heeft de Begroting 2024 voorgesteld aan de gemeenteraad. In de begroting worden de belangrijkste financiële mutaties en het meerjarenperspectief toegelicht.

Inhoud van de Begroting

De voorgestelde begroting wordt opgebouwd uit verschillende thema’s en taakvelden. De betrouwbaarheid van de cijfers wordt gegarandeerd door diverse controles die onderdeel uitmaken van de standaard werkwijze van de gemeente. Deze controles zijn toegepast op de aansluiting van de jaarrekening 2022 en begroting 2023, de aansluiting tussen het structurele begrotingssaldo en de reserves, de aansluiting tussen het financiële systeem en het boekwerk, en de aansluiting tussen de gepresenteerde tabellen in de begroting 2024.

Noodzaak van duurzaam financieel herstel

Het college benadrukt in de begroting dat duurzaam financieel herstel noodzakelijk is. Het huidige financieel perspectief en de uitkomst van belangrijke indicatoren maken dit duidelijk. De acties die bij het Meerjarenplan zijn ingezet, zijn niet voldoende. Ook eventuele compensatie van het Rijk via de algemene uitkering zal het tekort niet volledig afdekken. Het college adviseert daarom een uitgewerkt proces voor financieel herstel aan te bieden bij de Perspectiefnota 2024.

Risico’s en kanttekeningen

Er is geen indexatie toegepast voor de jaarschijven 2026 en 2027. Hoewel er rekening is gehouden met de indexatiepercentages zoals deze door het Rijk worden gehanteerd, is de compensatie voor indexatie in de algemene uitkering voor deze jaren zeer gering. Het college acht een indexatie van uitsluitend de lasten in de begroting niet passend. Daarom is voor de jaren 2026 en 2027 het prijspeil 2025 aangehouden.

Communicatieplan

Na de vaststelling van het voorstel door het college op 26 september, start zowel de interne als externe communicatie. Het communicatieplan bevat onder andere een persbericht, een infographic op de website en social media kanalen van de gemeente, een nieuwsbericht op Fean@work, een organisatiebrede informatiesessie en monitoring van de media en het sentiment in de samenleving.

Financieel perspectief

Het begrotingssaldo is in 2024 positief, maar het meerjarenperspectief is voor de jaren 2025 tot en met 2027 negatief. Het structurele begrotingssaldo, een aandachtspunt voor de financiële toezichthouder, is voor die jaren ook negatief. Voor een gezond financieel perspectief is het belangrijk om een positief structureel begrotingssaldo te hebben. Alle afdelingen zijn betrokken bij de totstandkoming van de begroting.