Raadsvergadering Heerenveen: onderzoek naar meerdere kleinschalige AZC-locaties en meer

3 maanden geleden gepubliceerd

Tijdens de meest recente raadsvergadering van gemeente Heerenveen op 29 februari 2024, werden verschillende beslissingen genomen. Belangrijke zaken die werden besproken betreffen onder andere het onderzoek naar meerdere kleine locaties voor een asielzoekerscentrum (AZC) en de verhoging van de parkeervergunning.

Onderzoek naar meerdere AZC-locaties

De gemeenteraad van Heerenveen wil voor de zomer een aangepast voorstel ontvangen van het college voor de mogelijke vestiging van een AZC. Het idee is om te onderzoeken of de asielopvang gespreid kan worden over minstens twee locaties, om zo recht te doen aan de wens tot kleinschaligheid. Alle locaties worden onderzocht, behalve de toekomstige wijk ‘Heerenveen-West’.

Verder wil de gemeenteraad afspraken maken met het COA over een evenwichtige samenstelling van bewoners die past bij de Heerenveense samenleving, gericht op het bevorderen van integratie. Voor de locaties moet een door het COA opgesteld en afgestemd veiligheidsplan komen.

Verhoging parkeervergunning

Er werden vragen gesteld over de verhoging van het tarief voor de parkeervergunning van het centrum Heerenveen en de omringende schil. De verhoging is nodig om de kosten voor het verstrekken van de vergunningen te dekken. Er wordt nog gekeken of betaling in termijnen mogelijk is.

Overige besluiten

Verder werd in de raadsvergadering een voorbereidingskrediet van €47.500 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de herontwikkeling van de voormalige Mr. J.B. Kanschool naar woningbouw. Ook werd een krediet van € 690.000 goedgekeurd voor de aankoop en bijkomende kosten van het voormalige ING-pand aan de Koornbeursweg 1.

Tot slot stemde de raad in met de aangepaste financiële verordening voor de gemeente Heerenveen voor 2023 en 2024, en werd een nieuwe accountant benoemd voor de controle van de jaarrekeningen 2024-2027.